Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG