Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП