Υπόθεση T-619/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 — CB κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Γερμανική φορολογική νομοθεσία περί μεταφοράς ζημιών σε επόμενα φορολογικά έτη (Sanierungsklausel) — Απόφαση που κηρύσσει την ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική αγορά — Ακύρωση από το Δικαστήριο της προσβαλλομένης αποφάσεως — Εξαφάνιση του αντικειμένου της διαφοράς — Κατάργηση της δίκης]