Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έμμεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας — Θεματικό πεδίο προτεραιότητας: Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών — Αναγνωριστικός κωδικός των προσκλήσεων: FP6-2005-SSP-5A