2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 697/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 906/2009 nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio Tekstas svarbus EEE