Asia T-482/20: Kanne 27.7.2020 – LG ym. v. komissio