Υπόθεση T-482/20: Προσφυγή της 27ης Ιουλίου 2020 — LG κ.λπ. κατά Επιτροπής