2004/334/EG: Kommissionens beslut av den 31 mars 2004 om tillstånd för utsläppande på marknaden av gula bredbara fetter, mjölkliknande produkter, yoghurtliknande produkter och kryddsåser med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2004) 1244]