Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1110 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις σχετικές κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$