Писмен въпрос E-010684/10 Giovanni La Via (PPE) до Комисията. Състояние на прилагането на функция 2, Опазване и управление на природните ресурси, от общия бюджет на ЕС за 2010 г. — бюджетен ред 05 05 01