Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmeny záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami (Text s významom pre EHP)