Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Промени в задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии (Текст от значение за ЕИП.)