Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en ordning for mindre grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser (KOM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))