2013/175/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. aprill 2013 , liidu rahalise toetuse kohta, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 kohaselt taimi ja taimseid saadusi kahjustavate organismide tõrje programmi jaoks Prantsusmaa ülemeredepartemangudes 2013. aastal (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1934 all)