Γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων που διατυπώθηκε στην 105η συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2002 σχετικά με ένα προσχέδιο απόφασης στην υπόθεση COMP/M.2283 — Schneider/Legrand (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)