Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, περιλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ (2008/2034(INI))