Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 października 2005 r. w sprawach połączonych od C-266/04 do C-270/04, C-276/04 i od C-321/04 do C-325/04 (wniosek tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Nazairdis SAS i in. przeciwko Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) ( Pojęcie pomocy — Podatek zależny od powierzchni sprzedaży — Konieczny związek pomiędzy podatkiem a przeznaczeniem dochodów z podatku )