Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7120 — Ecom Agroindustrial Corporation/Armajaro Trading) Текст от значение за ЕИП