Официален вестник на Европейския съюз, L 3, 05 януари 2008г