Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 292, 2013m. spalis 8d