Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 292, 8 Οκτώβριος 2013