Υπόθεση C-450/05: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Landessozialgericht Berlin-Brandenburg με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2005 στην υπόθεση Peter Wachter κατά Deutsche Rentenversicherung Bund