Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1840 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie wartości CO2 WLTP dla niektórych kategorii nowych samochodów osobowych oraz dostosowania danych wejściowych dla narzędzia korelacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)