Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų Komitetui - Baltoji knyga dėl bendro intereso paslaugų