Официален вестник на Европейския съюз, C 337, 18 ноември 2011г