Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s ekonomi – 2006 års översikt – Stärkande av euroområdet: prioriteringsområden KOM(2006) 714 slutlig – SEK(2006) 1490