Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Hospodárstvo EÚ: hodnotenie výsledkov za rok 2006 – Posilnenie eurozóny: kľúčové priority politiky KOM(2006) 714 v konečnom znení – SEC(2006) 1490