Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu ES ekonomika: pārskats par 2006. gadu. Euro zonas stiprināšana: galvenās politikas prioritātes COM(2006) 714 galīgā redakcija — SEC(2006) 1490