Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Икономиката на ЕС: преглед 2006 г. — Засилване на еврозоната: основните приоритети на политиката COM(2006) 714 окончателен — SEC(2006) 1490