Υπόθεση Τ-360/04: Αγωγή της FG Marine S.A. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2004