Υπόθεση T-584/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — ΠΟΑ κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — Αίτηση καταχωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως («Χαλλούμι» ή «Hellim») — Απόφαση περί δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά C, αιτήσεως καταχωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 50, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 — Προπαρασκευαστική πράξη — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο]