Pisemne zapytanie E-6762/09 skierował: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługujące mężczyznom służącym w greckich siłach zbrojnych