2006/15/EG: Kommissionens beslut av den 12 januari 2006 om en ansökan om registrering i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [SGB] [delgivet med nr K(2006) 5]