2006/15/EG: Beschikking van de Commissie van 12 januari 2006 inzake een verzoek tot inschrijving in het Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (Choucroute d’Alsace) (BGA) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5)