Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO) (Text s významom pre EHP)2019/C 420/03