Διορθωτικό στην απόσυρση προτάσεων της Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 143 της 23ης Απριλίου 2021) 2021/C 173/05