Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 495/2011 z  20. mája 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 109/2007, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky monenzínu sodného Text s významom pre EHP