Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 495/2011 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 109/2007 όσον αφορά τη σύνθεση πρόσθετης ύλης ζωοτροφών «νατριούχος μονενσίνη» (monensin sodium) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ