Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o složení doplňkové látky monensinát sodný Text s významem pro EHP