2014/864/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014 , για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5Ν8 στη Γερμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 9112] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ