ATZINUMS Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Budžeta kontroles komitejai par ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (2018/2166(DEC)) Atzinuma sagatavotājs: Malin Björk