Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-320/11, C-330/11, C-382/11 και C-383/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 22ας Νοεμβρίου 2012 [αιτήσεις του Administrativen sad — Varna (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — DIGITALNET OOD (C-320/11 και C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) κατά Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna [Κοινό Δασμολόγιο — Δασμολογική κατάταξη — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Συσκευές με δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων και με ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), οι οποίες διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών]