Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1307 (2018. gada 27. septembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/247 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6382) (Dokuments attiecas uz EEZ.)