89/44/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με μια διαδικασία του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ (IV/27.393 και IV/27.394 - Ένωση Εκδοτών - Συμφωνίες πώλησης βιβλίων σε καθορισμένες τιμές) (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)