Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10031 — FSI/WTI/MEL) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 393/09