Mål C-295/12 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU mot Europeiska kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Artikel 102 FEUF — Missbruk av dominerande ställning — De spanska marknaderna för bredbandsanslutning till internet — Marginalpress — Artikel 263 FEUF — Granskning av lagenligheten — Artikel 261 FEUF — Obegränsad behörighet — Artikel 47 i stadgan — Principen om ett effektivt domstolsskydd — Prövning med stöd av obegränsad behörighet — Bötesbelopp — Proportionalitetsprincipen — Icke-diskrimineringsprincipen)