Υπόθεση C-295/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 10ης Ιουλίου 2014 — Telefónica SA, Telefónica de España SAU κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbane Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Άρθρο 102 ΣΛΕΕ — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Ισπανικές αγορές της ευρυζωνικής προσβάσεως στο Διαδίκτυο — Συμπίεση των περιθωρίων κέρδους — Άρθρο 263 ΣΛΕΕ — Έλεγχος νομιμότητας — Άρθρο 261 ΣΛΕΕ — Πλήρης δικαιοδοσία — Άρθρο 47 του Χάρτη — Αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας — Ύψος του προστίμου — Αρχή της αναλογικότητας — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων)