Дело C-295/12 P: Решение на Съда (пети състав) от 10 юли 2014 г.  — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Европейска комисия, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Член 102 ДФЕС — Злоупотреба с господстващо положение — Испански пазари за широколентов интернет достъп — Свиване на маржовете — Член 263 ДФЕС — Контрол за законосъобразност — Член 261 ДФЕС — Правомощие за пълен съдебен контрол — Член 47 от Хартата — Принцип на ефективната съдебна защита — Пълен съдебен контрол — Размер на глобата — Принцип на пропорционалност — Принцип на недопускане на дискриминация)