Sag C-450/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – WA mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 3 de Gerona – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 79/7/EØF – ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring – artikel 4, stk. 1 og 2 – artikel 7, stk. 1 – beregning af ydelser – direktiv 2006/54/EF – ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og erhverv – national lovgivning om ret til et pensionstillæg for kvinder, der har fået mindst to biologiske eller adopterede børn, og som modtager en bidragsbaseret pension ved varig uarbejdsdygtighed – ingen indrømmelse af en sådan ret til mænd, der befinder sig i samme situation – sammenlignelig situation – direkte forskelsbehandling på grund af køn – undtagelser – foreligger ikke)