Kopsavilkums par Komisijas Lēmumu (2018. gada 17. decembris) par procedūru, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pants un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 53. pants (Lieta AT.40428 – Guess) (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8455)